                     35    

                         …

ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ38.1ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠥ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ

                 

     8          …

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠴᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ︾ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠬᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠤᠭᠠᠢ

     

7             …

ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠪᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠪᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠠᠴᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ︽ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ︾

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ︽ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠡᠭᠭᠢ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ︽ ᠨᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ︾︖