      

1.                  …

           

              10  14…

           

11   5       21          …

ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ ‍ᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠢᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ

ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ ‍ᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠢᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠢᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

      

 11               …

                         

               5   25       …

        

                   …

         

                   …

  99   

                   …

                   

                   …

     

          