                     35    

                         …

ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ38.1ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠥ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ︽ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ︾

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ︽ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠡᠭᠭᠢ︾ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ︽ ᠨᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ︾︖

ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ ‍ᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠢᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ

ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ ‍ᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠢᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ ᠢᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠢᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

      

 11               …

                         

               5   25       …

        

                   …

         

                   …

  99   

                   …