           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

         

6  5                  …

   

●                 …

      

     4  1           …

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ︕

ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ

     

              …

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ

                 

                 3   14     …

          

  2017            …