           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ︕

ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ

     

              …

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ

                 

                 3   14     …

          

  2017            …

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠄2020 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

           

              …

           

    1   5      5      …