                     35    

                         …

ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ38.1ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠥ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠢᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ

      

     4  1           …

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠡᠡᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ︕

ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ

     

              …

ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ

                 

                 3   14     …

          

  2017            …

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠄2020 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

           

              …