           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ᠎ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨATM ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ

︽ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠴᠦᠬᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ︾ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ︖

          

              :     …

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

      

                …

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠄ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠤᠨᠬᠨ ᠪᠤᠯ︖

ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ