           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠪᠡ

           

                 …

                          

                       …

             3000         

   11  19        19    …

  43%       

   11  17           …

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ︽ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ︾ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ᠎ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨATM ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ

︽ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠴᠦᠬᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ︾ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ︖

          

              :     …