           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

      

                …

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠄ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠤᠨᠬᠨ ᠪᠤᠯ︖

ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦᠪᠴᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠣ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ   ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠱᠦᠨ ᠹᠧᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ

    9   21             9   20       …