           

11   13    21  50                       …

          

                 17          …

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦᠪᠴᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠣ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ᠋ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ   ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠱᠦᠨ ᠹᠧᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ

    9   21             9   20       …

ᠭᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠬᠢᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠦ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ︵1︶

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠦ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ︵2︶

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠦ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ︵3︶

ᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭᠣ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠡᠯ