ᠬᠤᠨᠢᠨ ‍ᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ

ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ

  

                     …

       

              …

ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

    

●                      …

ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

    

                 …

       

                       …

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠨᠤ

    

︹     ︺             …

    

︹     ︺            …