ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠦᠯᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ\

ᠬᠤᠨᠢᠨ ‍ᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ

ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

    

                 …

       

                       …

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠨᠤ

    

︹     ︺             …

    

︹     ︺            …

   

                …

        

                …

 40     

               …